نمونه طراحی مجلات

نمونه صفحه آرایی ماهنامه آشنای خانواده و نمونه صفحه آرایی فصل نامه یادگاران ماندگار و مجله حرکت دانشکده کارآفرینی

نمونه طراحی گزارش عملکرد

نمونه طراحی شماره ۱ / نمونه طراحی شماره ۲ / نمونه طراحی شماره ۳