نمونه طراحی مجلات

نمونه صفحه آرایی ماهنامه آشنای خانواده و نمونه صفحه آرایی فصل نامه یادگاران ماندگار و مجله حرکت دانشکده کارآفرینی