درباره ما

سوابق گروه طراحی ایده در خصوص طراحی مجله:

-مدیرهنری و صفحه آرایی ماهنامه آشنای خانواده به مدت ۲ سال و تیراژ چاپ ۶۰ هزار نسخه

-مدیریت هنری و صفحه آرایی فصل نامه یادگاران ماندگار طی ۶ ماه

-گاهنامه حرکت، دانشکده کارآفرینی طی یکسال