عنوان

طراحی صفحه روزنامه

طراحی layout کلی روزنامه در درجه اول با نظر مدیران مربوطه و صاحب نظران با توجه به نوع مخاطب و حجم مطالب انجام می شود.

 

برای طراحی صفحه روزنامه باید جایی برای تیتر اصلی و تیتر های فرعی در نظر گرفت.

عکس های مربوط به خبر های صفحات روزنامه باید با دقت و ظرافت خاصی انتخاب شوند و در مرحله آخر متن را به صفحه اضافه می شود.