08
مه

طراحی پشت جلد مجله طیبه

طراحی پشت جلد مجله

برای طراحی پشت جلد از بخشی از متن و عکس به همراه نام مجله و تصویری از روی جلد استفاده می کنیم.