08
مه

جلد مجله تاسیکو

طراحی جلد مجله

برای طراحی این جلد از المان های گرافیکی مرتبط با این صنعت یعنی چوب استفاده شده است