08
مه

جلد دوم

طراحی صفح پشت جلد

برای طراحی این صفحه با توجه به اینکه صفحه روبرو زمینه سفید دارد از رنگ سفید استفاده شده و المان گرافیکی که بصورت شناسنامه کار می باشد در این صفحه نیز به کار رفته است.