08
مه

صفحه پیام رهبر

طراحی صفحه پیام رهبر

استفاده از خطوط صاف و رنگ نارنجی در طراحی صفحه داخلی مجله جلوه خاصی به کار داده است