08
مه

طراحی صفحه فهرست با فتوشاپ

طراحی صفحه فهرست مجله

برای طراحی صفحه فهرست مجله ابتدا صفحات مهم و شماره صفحات و تیتر های مربوطه را لیست می نماییم و سپس شروع به طراحی صفحه فهرست می نماییم