08
مه

اعضای هیات مدیره

طراحی صفحه اعضای هیات مدیره

برای طراحی این صفحه بعد از عکاسی از مدیران شرکت با استفاده از برنامه فتوشاپ زمینه ی مربوط به عکس ها یکسان سازی شده و طراحی میگردد