08
مه

اینفوگرافی در صفحه آرایی

طراحی صفحه با اینفوگرافی

طراحی صفحه نشریه با ایندیزاین و با بهره گیری از نرم افزار ایلاستریتور انجام شده است