08
مه

جلد مجله

طراحی جلد مجله هلدینگ تاسیکو تامین اجتماعی

در طراحی جلد مجله هلدینگ تاسیکو از نماد چوب و درخت استفاده شده است و بازطراحی لوگو جلوه بصری بهتری به جلد داده است.