عنوان

نمونه کار صفحه آرایی با ایندیزاین و فتوشاپ توسط گروه طراحی ایده انجام شده است، برای طراحی مجله هنری پس از برگزاری جلسات اولیه و دریافت اطلاعات طراحی مجله، طراحان گروه طراحی ایده اتود اولیه مجله را تهیه نموده و با نماینده کارفرما صفحات مجله را نهایی مینمایند تا طبق قالب کلی مجله طراحی انجام گیرد.

(طراحی نشریه ماهنامه آشنای خانواده و نمونه صفحه آرایی مجله فصل نامه یادگاران ماندگار و صفحه آرایی مجله حرکت دانشکده کارآفرینی)